۱۷ اسفند، ۱۳۸۸

نسل کشی - گویا روشن


وقتی به قتلهای رخ داده در جهان و دلایل آن می اندیشم , آرامش درونم بهم می خورد.
چرا باید یک قوم را از بین برود؟ 
آیا بخاطر وفاداریی که به دین و آیین خود داشته اند؟ کشتاری که قلم از نوشتن آن عاجز و در قانون، جنایات علیه نسل بشر بشمار میرود. هیچ کشوری حاضر به اقرار جرم نسل کشی نیست. زیرا بغیر از پرداخت جریمه، اقرار به نسل کشی باعث ننگ مردم آن کشور خواهد شد.

نسل کشی یهودیان و یا هولوکاست توسط نازیهای آلمان، یک واقعیت تلخ تاریخیست و اسناد آن که بصورت عکسها و فیلمها در محاکمات پس از جنگ به عنوان مدرک به دادگاه بین المللی ارائه داده شده است اثبات روشن آن است.

با اظهار تأسف از انکار این جنایات هولناک که دستاویزی تبلیغاتی برای پیشبرد سیاست های سیستم ایران است، ادای احترام به یاد میلیونها قربانی یهودی و همدردی خود را با بازماندگان این فاجعه عظیم تاریخی ابراز میدارم.

هیچ نظری موجود نیست: